Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Klub Integracji Społecznej (KIS)

Program aktywizacji osób z grup ryzyka

Autor programu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

1. Partnerzy programu:

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie

Urząd Miejski w Wieruszowie

SP.ZOZ. Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wieruszowie

Urząd Skarbowy w Wieruszowie

PKO BP Oddział w Wieruszowie

2. Uzasadnienie programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej za cel swojego działania przyjmuje rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Od długiego czasu obserwujemy pogłębiające się zjawisko ubóstwa osób i rodzin, których szanse na rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w szeroko pojętym życiu społeczności lokalnej. Wychodząc na przeciw tym potrzebom postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność o utworzenie sekcji w dziale Pomocy Środowiskowej - Klubu Integracji Społecznej.

Zadaniem KIS-u jest stworzenie dla osób, które mają problemy warunków dla wzajemnego wsparcia, samoorganizowania się, organizowanie doraźnej pomocy dla osób podlegających lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającej na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, poradnictwo prawne, działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zgodnie z zapisem ustawy o zatrudnieniu socjalnym, to w szczególności:

- bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

- chorych psychicznie , w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

- bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,

- zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem , w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Poszczególne grupy bezrobotnych, wymagają odrębnego podejścia i zastosowania odmiennych metod i działań pomocowych, stąd potrzeba stosowania zindywidualizowanych form oddziaływania wspierającego w stosunku do tych osób - wdrażania programów celowych skierowanych do poszczególnych grup bezrobotnych.

3. Adresaci programu

Adresatami programu będą osoby bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z grup ryzyka m.in. długotrwale bezrobotni pozostający bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, zagrożeni lub dotknięci problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami, przemocą w rodzinie, matki samotnie wychowujące dzieci, zwalniani z zakładów karnych, osoby niepełnosprawne itp., które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

4. Kryteria i zasady doboru uczestników programu

Grupa bezrobotnych stanowi liczny i różnorodny zbiór indywidualnych osób. Ostateczne wyselekcjonowanie uczestników programu będzie polegało na wypełnieniu przez nich przygotowanej ankiety oraz dokonaniu indywidualnej oceny przez pracownika socjalnego w odniesieniu do każdej osoby.

Nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy pozwoli na objęcie programem osób mających szczególne trudności z powrotem na rynek pracy oraz trudną sytuację materialną .

Ponadto osoby te będą mogły skorzystać z pomocy psychologa, prawnika, pracownika socjalnego - dyżury w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

5. Opis programu:

Metody i techniki realizacji programu

program spotkań z psychologiem

- diagnoza osobowościowa - spotkania indywidualne (4 godziny x 15 osób = 60 godzin)

- badanie preferencji zawodowych -spotkania indywidualne (2 godziny x 15 osób = 30 godzin)

- psychoedukacja - spotkania w grupie (24 spotkania x 3,5 godziny = 84 godziny)

- profilaktyka uzależnień - spotkania w grupie (4 spotkania x 2 godziny =8 godzin)

program spotkań z pracownikiem socjalnym

- samopomocowe grupy wsparcia - spotkania w grupie (24 spotkania x 2 godziny = 48 godzin)

- zajęcia w grupie samokształceniowej (12 spotkań x 3 godziny = 36 godzin)

- kontrakt socjalny - spotkania indywidualne (3 godziny x 15 osób = 45 godzin)

program spotkań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym

1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (1 spotkanie x 5 godzin = 5 godzin)

- rynek pracy mity i rzeczywistość

- techniki i metody poszukiwania pracy

- plan działań - ważny element skutecznego poszukiwania pracy

2. Warsztaty doradztwa zawodowego (5 spotkań x 4 godziny = 20 godzin)

- analiza dotychczasowych niepowodzeń w poszukiwaniu pracy (mocne i słabe strony uczestników)

- autoprezentacja(przygotowanie do rozmowy z pracodawcą - ćwiczenia w parach)

- przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych

3. Budowanie indywidualnych planów zawodowych - indywidualne spotkania z doradcą zawodowym ( 3 godziny x 15 osób = 45 godzin)

kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe

- zasady prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudnienie) (2 spotkania x 3 godziny = 6 godzin) (szkolenie poprowadzą eksperci: ZUS, PKO BP, Urzędu Skarbowego)

- kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu (6 spotkań x 5 godzin = 30 godz.)

w ramach KIS zaplanowane są konsultacje z:

- prawnikiem ( 2 x 2 godz.),


Zadania programu realizowane będą w następujący sposób:

- rozmowy indywidualne z bezrobotnymi

- wypełnianie ankiety

- organizacja warsztatów ( psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, radca prawny)

Czas trwania terapii określa się na okres od 12.06.2006 do 30.11.2006 tj. w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika programu.


Cel warsztatów:

- nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania się, łatwego nawiązywania kontaktów, integracji w grupie;

- opracowanie zasad i technik relaksacyjnych, radzenie sobie ze stresem

- wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji

- nabycie umiejętności innowacyjnego, twórczego i pozytywnego myślenia

- określenie swoich mocnych i słabych stron

- nabycie umiejętności wzbudzania motywacji do konstruktywnych działań

- podniesienie samooceny i kształtowanie aktywnych postaw u uczestnika

- nabycie wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

- zmiana postawy uczestników z biernej na aktywną

- nabycie nowych kwalifikacji zawodowych

- samoorganizowanie się uczestników KIS-u w przezwyciężaniu problemów życiowych

6. Czas realizacji

Program będzie realizowany od miesiąca czerwca 2006 r. - program ciągły.

7. Spodziewane efekty

Reintegracja społeczna osób uczestniczących w programie.

Reintegracja zawodowa uczestników programu.

Zakres świadczonych usług przez Klub Integracji Społecznej

Działania terapeutyczne

1. Udzielanie porad osobom uzależnionym o dostępnych rozwiązaniach w leczeniu uzależnień.

a) warsztaty motywacyjne obejmujące bloki tematyczne:

- zasady komunikacji interpersonalnej,

- sztuka skutecznego porozumiewania się,

- trening asertywnych zachowań,

- wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, konstruktywność działań w sytuacjach trudnych,

- kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,

- praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka proponowanych zachowań w środowisku pracy),

- nauka pełnienia ról społecznych np. odpowiedzialny rodzic, pracownik,

- wzmacnianie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej.

b) warsztaty planowania życia obejmujące tematy, takie jak:

- zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień,

- tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich,

- szukanie wsparcia i umiejętności udzielania wsparcia,

- samopomoc, grupy samopomocowe,

- wsparcie instytucjonalne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc dla osób bezrobotnych,

- pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy i aktywnego poruszania się na rynku pracy,

- nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, określenie stopnia ważności potrzeb,

- nauka planowania i monitorowania wydatków.

c) grupy wsparcia, grupy samopomocowe. Zadania tych grup to:

- wzmocnienie motywacji do utrzymania abstynencji,

- propagowanie zdrowego stylu życia (bez nałogów) i uświadomienie zagrożeń płynących z powrotu do uzależnień,

- kształtowanie prozdrowotnych postaw,

- wzmocnienie wiary we własne siły,

- samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów,

- zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,

- nabycie umiejętności współżycia i innymi w społeczeństwie.

Działania edukacyjno-pomocowe

1. Organizowanie kursów, szkoleń i zajęć z autoprezentacji wobec przyszłych pracodawców, przygotowanie oferty podjęcia pracy.

2. Organizowanie kursów przygotowania zawodowego w zakresie podstawowym, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, które posiadają informacje o potrzebach pracy.

3. Przygotowanie szkoleń z zakresu podstaw prawa pracy, zasad tworzenia własnych firm.

4. Wyrównywanie braków edukacyjnych (w zależności od potrzeb, prowadzenia grup integrująco-wyrównawczych ).

Poradnictwo prawno-administracyjne

1. Udzielenie pomocy oraz porad z zakresu kierowania pism administracyjnych, wniosków do urzędów administracji, urzędów pracy i innych instytucji.

2. Udzielenie porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych, zwłaszcza w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych itp.

3. Pomoc przy rozwiązywaniu spraw mieszkaniowych i socjalnych.

Działania zatrudnieniowe

1. Przygotowanie uczestników Klub Integracji Społecznej do zatrudnienia w ramach:

a) robót publicznych,

b) prac interwencyjnych,

c) zatrudnienia wspieranego u pracodawców,

d) własnej działalności,

e) innych form zatrudnienia.

2. Nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych (szkolenia, przekwalifikowania).

3. Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy kierowaniu do pracy uczestników Klubu Integracji Społecznej.

4. Organizowanie robót publicznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

6. Poradnictwo z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, w tym badania zainteresowań i uzależnień zawodowych.

Podstawy prawne funkcjonowania
Klubu Integracji Społecznej
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1691 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 204 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

5. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

6. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieruszów na lata 2005-2013.

7. Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Schemat organizacyjny
Klubu Integracji Społecznej

Schemat organizacyjny Klubu Integracji Społecznej

Schemat realizacji programu

Regulamin organizacyjny
Klubu Integracji Społecznej działającego przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie
§ 1

Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji oraz zakres działania Klubu Integracji Społecznej.

§ 2

Klub Integracji Społecznej jest elementem wewnętrznej struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

§ 3

Nadzór nad Klubem Integracji Społecznej sprawuje z-ca kierownika ośrodka.

§ 4

Osobami odpowiedzialnymi za działanie KIS jest pracownik socjalny, który jest koordynatorem Klubu, doradca zawodowy, psycholog, terapeuta oraz inni specjaliści pracujący w Klubie.

§ 5

Siedzibą KIS jest siedziba MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 1-7.

§ 6

Terenem działania KIS jest miasto i gmina Wieruszów.

§ 7

Uczestnikami zajęć w KIS mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym, w szczególności:

- bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

- uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

- bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczani do kategorii pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,

- zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w porozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uchodźców, realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 8

Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w KIS może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

§ 9

Uczestnikami KIS nie mogą być osoby, które mają prawo do:

- zasiłku dla bezrobotnych,

- zasiłku przedemerytalnego,

- renty socjalnej,

- renty strukturalnej,

- renty z tytułu niezdolności do pracy,

- emerytury,

- pobierania innych świadczeń.

§ 10

KIS organizuje działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

§ 11

W KIS można organizować i prowadzić w szczególności:

- programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, u pracodawców, wykonywania usług lub na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowania do podjęcia zatrudnienia.

- poradnictwo prawne,

- działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

§ 12

Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne.

§ 13

Przyjęcie do KIS następuje na pisemny wniosek uczestnika.

§ 14

Podstawą przyjęcia jest podpisanie kontraktu socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

§ 15

Program KIS może być realizowany do 12 miesięcy.

§ 16

Nieprzestrzeganie regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

§ 17

Wszelkie zmiany w Regulaminie po zatwierdzeniu przez Kierownika MGOPS w Wieruszowie wymagają ponownej akceptacji.

Wytworzenie informacji: Anna Jurek

Zaakceptowanie informacji: Anna Ostrycharz

Data ostatniej aktualizacji: 28.11.2007 r.

XHTML1.0 & CSS

Copyright © 2005-2015 MGOPS Wieruszów

Projekt i wykonanie R.Kowalczyk